Osteopati

Helhetssyn och hälsoperspektiv

Osteopati har ett starkt hälsofokus som utgår från att kroppen har en inneboende förmåga att läka sig. Behandling syftar till att stödja denna process genom att förbättra kroppens funktion och fokusera på de faktorer som bidrar till hälsa. Osteopati är en internationellt erkänd och etablerad form av manuell medicin där man använder händerna för diagnos och behandling.

I osteopati ser man människan som en helhet och lägger stor vikt vid hur kroppens alla system samverkar. I behandlingen försöker man få kroppen att fungera så optimalt som möjligt för att underlätta läkning. Stor vikt läggs vid diagnos och behandling anpassas till varje persons förutsättningar. 

Osteopater behandlar hela personen, inte bara symtomen

Osteopater behandlar framförallt besvär relaterade till rörelseorganen (muskler, leder, skelett och nervsystem) och intresserar sig för hur dessa system påverkar hälsan. Psykologiska och sociala faktorer är också en del i diagnosen.

Viktiga principer i osteopati är att behandla hela personen, inte bara symtomen. Man lägger stor vikt vid hur olika system i kroppen samverkar.

Osteopatisk behandling passar de flesta (i Sverige får man inte behandla barn under 8 år) och kan bidra till att lindra besvär vid många olika åkommor.

Osteopater har 4 eller 5 års utbildning på högskolenivå som bl.a omfattar anatomi, fysiologi, biomekanik, patologi, diagnostik och klinisk undersökning som t.ex. neurologisk och ortopedisk undersökning samt i manuella behandlingsmetoder.

Alla osteopater hos Mediform är medlemmar i och kvalitetssäkrade av Svenska Osteopatförbundet.

Undersökning och behandling anpassas till just dig

Vid ditt första besök görs en genomgång av dina besvär och medicinska historia. Även livsstil, arbete, stress, sömn, kost och fysisk aktivitet beaktas. Denna genomgång kallas anamnes och kan översättas till ”sjukdomshistoria”.

Osteopaten genomför sedan en fysisk undersökning vilket innefattar att titta på kroppen som helhet, palpera (känna) på olika områden, testa rörligheten i olika delar av kroppen både stående, sittande och liggande samt när det behövs utförs också neurologisk och medicinsk undersökning (t.ex. blodtrycksmätning).

En diagnos görs som mot bakgrund av anamnesen bygger på lokala och globala fynd i kroppen. De lokala fynden kan t.ex. handla om vilken vävnad som är påverkad och de globala fynden kan vara faktorer i din hållning eller snedbelastningar som har gjort att du belastar det utsatta området mer.

Osteopaten diskuterar diagnosen samt möjliga behandlingsmetoder med dig. I vissa fall kan en läkarundersökning föreslås innan behandling påbörjas.

Behandlingen anpassas till dina behov och förutsättningar. Du kan också få råd om träning, kost, ergonomi och stresshantering.

Vid återbesök görs en uppföljning av vad som har hänt efter den förra behandlingen och förändringar av symtomen.

Efter behandlingen kan det vara bra att ta det lite lugnt och inte utföra några ansträngande aktiviteter samma dag så att kroppen får chans att anpassa sig till förändringen.

Det är mellan behandlingarna som läkningen sker. Behandlingen syftar till att undanröja hinder för läkningen.

När kan man få hjälp av en osteopat?

Patienter som söker en osteopat kan ha många olika besvär. Exempel på besvär är:

Rygg- nacke och axelbesvär

Smärtor i armar och ben

Muskel- och ledvärk

Andningsbesvär

Idrottsskador

Belastningsskador

Huvudvärk

Stressrelaterade besvär

Bäckensmärtor efter graviditet

Behandlingsmetoder

Osteopati är en holistisk behandlingsform och behandlingarna anpassas till varje patients behov. Alla behandlingar syftar dock till att förbättra kroppens funktion så att den bättre kan klara de krav den utsätts för.

Osteopatisk behandling kan även ges i förebyggande syfte för att besvär inte ska uppstå av t.ex. arbetsrelaterade belastningar. Inom Osteopati används en rad olika behandlingsmetoder.

Här beskrivs några av dem.

Manipulation

Snabba, lätta rörelser som ska återställa normal rörlighet i leder där rörelseförmågan är nedsatt. Tekniken utförs specifikt och mjukt.

Artikulering

Rytmisk mobiliseringsteknik som utförs repetitivt för att öka och återställa rörelseförmågan i en led. Tekniken kan också användas för att öka cirkulationen och dränaget vilket reducerar lokal inflammation.

Muscle Energy Technique/ MET

MET syftar till att normalisera leder med hjälp av skelettmuskulaturen. Tekniken används också för att behandla själva musklerna. Vid behandlingen är patienten aktiv och ombeds kontrahera specifika muskler.

IVM

Denna metod, som också kallas Kraniell Osteopati, är en subtil form av behandling som löser upp stress och spänningar i kroppen inklusive huvudet. Den baseras på flera upptäckter om kroppens subtila fysiologi, som t.ex. den inneboende förmågan att reglera och läka sig själv.

Vid fysiskt trauma eller stress reagerar kroppens vävnader. Spänningsmönster som finns kvar i kroppen kan över tiden påverka dess funktion och orsaka problem. Med kraniell osteopati kan dessa spänningar lösas upp så att kroppen kan återgå till normal funktion.

Hur denna metod fungerar kan inte helt förklaras vetenskapligt men den har visat sig ge mycket goda resultat för många patienter. Det är en mjuk men mycket effektiv metod som kan användas vid en rad olika besvär.

Visceral osteopati

Kroppen är en enhet där organen är en viktig del i strukturen. Dessa påverkar och påverkas av rörelseapparaten och det är därför viktigt att även ge uppmärksamhet åt de inre organen vid behandling.

Med mjuka tekniker behandlas organens bindvävshinnor, ligamentfästen och organens rörlighet mot varandra.

Balanced ligamentous tension/BLT

En metod där man balanserar alla spänningar runt en led tills vävnaden slappnar av så att leden kan återfå normal funktion.

Funktionell teknik

Denna metod omfattar flera olika tekniker där man går in i spänningsmönstret för att få muskulaturen runt en led att slappna av.

Här kan du läsa mer om osteopati.

Pin It on Pinterest